Кибер аюулгүй байдлын ажилтнуудад зориулсан техникийн зохиолчдын курс

Энэхүү сургалт нь олон янзын үзэгчдэд ойлгомжтой болохуйц практик, товч хэлбэрээр техникийн болон техникийн бус зөвлөмж, тайланг хэрхэн бичиж, хэрхэн дамжуулж байгааг нэгтгэн харуулах болно.

Хичээлийг хэн хийх ёстой вэ?

Энэхүү дамжааны сонсогчид нь танай байгууллагын дотоод болон гадаад орчинд гаргах мэдээллийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажилтнууд, менежерүүд юм.

Та юу сурах вэ?

Дараахь сэдвүүдийг хамарч уншигчид тань мэдээлэл сайтай, мессежэд тань ойлгомжтой байх мэдээллийг хэрхэн тодорхойлохыг танд туслах болно;

  • Зорилтот үзэгчдийг таньж, ойлгох

  • Хэвлэлийн мэдээг оруулаад тайлангийн зөв хэлбэрийг сонгох

  • Зөв агуулгыг тодорхойлж, оруулах шаардлагатай зөвлөмжийг хэрхэн бичих вэ

  • Нэг эх сурвалж бүхий репозиторийг тодорхойлох, хадгалах

  • Техникийн зохиолчдын ёс зүйн дүрэм

  • Нууцлалын шаардлагыг ойлгох, хадгалах

  • Зөвлөгөө өгөх, тайлан гаргах журам

  • Гэр цэвэрлэх арга техник, зөвлөгөө өгөх, тайлагнах